Montáž LED stropov

KONTAKTY

Ing.Tomáš Gír - TomsHardware
Dubová 3273/31
010 07 Žilina
tel: +421 948 025 245
napíšte nám
obchod@tomshardware.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 30,24 €
skladom
naša cena 20,69 €
skladom

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi obchodníkom (tiež "dodávateľom") a zákazníkom.
 • Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť. Zmena sa však neuplatňuje spätne na už prijaté objednávky.

 

Objednávka tovaru

 • Tovar je možné objednávať prioritne pomocou internetových stránok - nákupného košíka, ďalej popr. E-mailom alebo telefonicky.
 • Každá taká objednávka musí obsahovať:
  • kontaktné údaje (meno a priezvisko príp. názov firmy, doručovaciu adresu, email, telefonický kontakt),
  • spôsob platby za výrobky,
  • objednávané výrobky určené číslom (objednávací kód).
 • Prijatá objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru kupujúcemu.

 

Storno objednávky, zrušenie objednávky, zmena objednávky

Zo strany zákazníka

 • Zákazník má právo zrušiť objednávku do doby, než bude prijatá k spracovaniu, najneskôr však do 24 hodín od prijatia objednávky systémom.
 • Zákazník musí v takom prípade oznámiť zámer zrušiť objednávku telefonicky alebo emailom a uviesť číslo objednávky.
 • Číslo objednávky dostane zákazník v potvrdzovacom emaily bezprostredne po prijatí objednávky.
 • Ak kupujúci stornuje objednávku až po odoslaní zásielky, bude kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške poštovného + poplatku za opätovné doručenie k nám.

 

Zo strany predajcu

 • Predajca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť alebo upraviť, za predpokladu, že:
  • sa podstatne zmenila cena výrobku, popr. objednaný výrobok je dlhodobo nedostupný, už sa nevyrába alebo nedodáva
  • zákazník nedodržal tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo s nimi nesúhlasil alebo
  • v minulosti opakovane neprevzal tovar.
 • O zrušení objednávky zo strany dodávateľa je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať zákazníka na niektorý z uvedených kontaktov.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade zo zákonom 102/2014 máte ako kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa v tejto lehote rozhodnete od kúpnej zmluvy odstúpiť, je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci sa môže domáhať náhrady škody na súde. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účninnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Ing.Tomáš Gír - TomsHardware
Jesenského 1A
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tovar je zasielaný k nám na náklady kupujúceho a nesmie byť odoslaný na dobierku. Takýto tovar neprevezmeme. Suma bude kupujúcemu vrátená na uvedený účet alebo na adresu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených podmienok nebudeme môcť odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude vrátený späť kupujúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmluvy:

 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, pokiaľ porušil kupujúci ich originálny obal.

Platba za objednaný tovar

 • Zákazník sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar a dopravné (poštovné) spôsobom zvoleným v objednávke tovaru, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného v objednávke a potvrdzovacom emaily.
 • Ak zákazník zvolí bezhotovostnú formu úhrady (prevodným príkazom) za objednané výrobky, je povinný túto platbu vykonať bez odkladu. Pokiaľ nebude objednávka uhradená do 5 pracovných dní, bude stornovaná bez nutnosti súhlasu zákazníka a bez ohľadu na dátum splatnosti uvedený v objednávke.

 

Doručenie výrobkov

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvyod záväzného potvrdenia objednávky. Predpokladaný termín môže byť spresnený pri potvrdzovaní objednávky predávajúcim.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (ak to charakter tovaru vyžaduje).

Náklady na dopravu sú kupujúcemu oznámené pred potvrdením objednávky v sekcii košík (ak nie je dohodnuté inak).

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prebraní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezprostredne po ich odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku (v ten istý deň, napr. e-mailom, telefonicky). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Firma TomsHardware poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému užívateľovi a to za nasledujúcich podmienok:

- Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniknuté v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov.
- Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi, platnými v Slovenskej republike.
- Výrobok bol odovzdaný do záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva, spolu s riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku.
- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobenej používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu.

- Na dodaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ale životnosť niektorých produktov môže byť výrazne kratšia. Odporúčame preto prečítať si návod na použitie, informácie uvedené pri tovare.

 

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy;
- Primeraným znížením kúpnej ceny;
- Náhradným dodaním tovaru;
- Odstúpením od zmluvy.

 

Reklamačný poriadok

Reklamáciu výrobkov a služieb upravuje reklamačný poriadok.
Stiahnite si čistý reklamačný protokol, vypíšte ho a pošlite spolu s reklamovaným produktom.

 

pdf Reklamačný protokol PDF

Ochrana osobných údajov

 

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod. reg.č.201410187

Prevádzkovateľom internetového obchodu tomshardware.sk (ďalej len "Obchod") je Ing.Tomáš Gír - TomsHardware, IČO: 44860625, IČ DPH: SK1075924036. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné zaregistrovať sa. ale ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

meno a priezvisko, adresa doručenia, Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami), voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

Tieto údaje sú uchovávané v šifrovanej databáze na serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do administrácie. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.tomshardware.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil".

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

N2U3N