Montáž LED stropov

KONTAKTY

Ing.Tomáš Gír - TomsHardware
Dubová 3273/31
010 07 Žilina
tel: +421 907097810
info@tomshardware.sk
info@tomshardware.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi obchodníkom (tiež "dodávateľom") a zákazníkom.
 • Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť. Zmena sa však neuplatňuje spätne na už prijaté objednávky.

1. Všeobecné ustanovenia

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing.Tomáš Gír - TomsHardware; so sídlom: Dubová 3273/31, 010 07 Žilina,

IČO: 44860625 IČ DPH: SK1075924036, živnostenské oprávnenie č.OŽP-I/2009/07979-3 vydané OÚ v Žiline č.živ.reg. 580-43556,

Tel.č: +421 948 025245, E-mail: obchod@tomshardware.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 041/ 7632 130
Fax č.: 041/ 7632 139
E-mail: za@soi.sk

Web: www.soi.sk , www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 • návrh na uzavretie kúpnej zmluvy sa vykonáva zaslaním vyplneného a odoslaného formulára na intrenetovej stránke predávajúceho (ďalej len objednávka) kupujúcim.
 • následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci automatické oznámenie o jej prijatí do systému na e-mail ktorý kupujúci uviedol v objednávke. Oznámenie obsahuje špecifikáciu objednaného tovaru, údaje o cene a množstve tovaru a služieb, údaje o spôsobe platby a dopravy, fakturačné a dodacie údaje kupujúceho, prípadne iné potrebné údaje.
 • status objednávky je zmenený na "Čaká na vybavenie" ktorý nie je akceptáciou objednávky.
 • predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky"). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o zmene statusu objednávky na „Vybavuje sa", a všetkých potrebných udajov ohľadne ceny tovaru, množstve, ceny za platbu a dopravu, termíne dodania a mieste dodania, prípadne aj iné potrebné údaje.

 

3. Storno objednávky, zrušenie objednávky, zmena objednávky

Zo strany zákazníka

 • Zákazník má právo zrušiť objednávku do doby, než bude prijatá k spracovaniu, najneskôr však do 24 hodín od prijatia objednávky systémom.
 • Zákazník musí v takom prípade oznámiť zámer zrušiť objednávku telefonicky alebo emailom a uviesť číslo objednávky.
 • Číslo objednávky dostane zákazník v potvrdzovacom emaily bezprostredne po prijatí objednávky.
 • Ak kupujúci stornuje objednávku až po odoslaní zásielky, bude kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške poštovného + poplatku za opätovné doručenie k nám.

 

Zo strany predajcu

 • Predajca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť alebo upraviť, za predpokladu, že:
  • sa podstatne zmenila cena výrobku, popr. objednaný výrobok je dlhodobo nedostupný, už sa nevyrába alebo nedodáva
  • zákazník nedodržal tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo s nimi nesúhlasil alebo
  • v minulosti opakovane neprevzal tovar.
 • O zrušení objednávky zo strany dodávateľa je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať zákazníka na niektorý z uvedených kontaktov.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade zo zákonom 102/2014 máte ako kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa v tejto lehote rozhodnete od kúpnej zmluvy odstúpiť, je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci sa môže domáhať náhrady škody na súde. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Ing.Tomáš Gír - TomsHardware
Jesenského 1A
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tovar je zasielaný k nám na náklady kupujúceho a nesmie byť odoslaný na dobierku. Takýto tovar neprevezmeme. Suma bude kupujúcemu vrátená na uvedený účet alebo na adresu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených podmienok nebudeme môcť odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude vrátený späť kupujúcemu.

 

5. Platba za objednaný tovar

 • Zákazník sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar a dopravné (poštovné) spôsobom zvoleným v objednávke tovaru, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného v objednávke a potvrdzovacom emaily.
 • Ak zákazník zvolí bezhotovostnú formu úhrady (prevodným príkazom) za objednané výrobky, je povinný túto platbu vykonať bez odkladu. Pokiaľ nebude objednávka uhradená do 5 pracovných dní, bude stornovaná bez nutnosti súhlasu zákazníka a bez ohľadu na dátum splatnosti uvedený v objednávke.

 

6. Doručenie výrobkov

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 3 pracovných dní, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy od záväzného potvrdenia objednávky. Predpokladaný termín môže byť spresnený pri potvrdzovaní objednávky predávajúcim.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (ak to charakter tovaru vyžaduje).

Náklady na dopravu sú kupujúcemu oznámené pred potvrdením objednávky v sekcii košík (ak nie je dohodnuté inak).

 

7. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prebraní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezprostredne po ich odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku (v ten istý deň, napr. e-mailom, telefonicky). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Firma TomsHardware poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému užívateľovi a to za nasledujúcich podmienok:

- Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniknuté v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov.
- Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi, platnými v Slovenskej republike.
- Výrobok bol odovzdaný do záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva, spolu s riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku.
- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobenej používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu.

- Na dodaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ale životnosť niektorých produktov môže byť výrazne kratšia. Odporúčame preto prečítať si návod na použitie, informácie uvedené pri tovare.

 

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy;
- Primeraným znížením kúpnej ceny;
- Náhradným dodaním tovaru;
- Odstúpením od zmluvy.

 

8. Reklamačný poriadok

Reklamáciu výrobkov a služieb upravuje reklamačný poriadok.
Stiahnite si čistý reklamačný protokol, vypíšte ho a pošlite spolu s reklamovaným produktom.

 

pdf Reklamačný protokol PDF

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v bjednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Upraviť profil".

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie"),
predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je
nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na emailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu redávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou,
ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti
vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých
predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania
v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie,
predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia
takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a
nebudú spracúvať.

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť
Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode
9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované.
Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na
ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci
kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných
údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené
nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
• DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 26367/B

9.18 Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 201410187.

 

Na čo tieto informácie používame?
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Ing.Tomáš Gír - TomsHardware., Dubová 3273/31, 010 07 Žilina, živnostenské oprávnenie č.OŽP-I/2009/07979-3 vydané OÚ v Žiline; č.živ.reg. 580-43556
K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke: www.ledbiznis.sk
Na tejto webovej stránke fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Osobné údaje zadávané na webstránke www.ledbiznis.sk:
Registračný formulár na uvedenej webstránke:
meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu - na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;
e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;
e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;
platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Vaše práva
Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Ing.Tomáš Gír - TomsHardware., Dubová 3273/31, 010 07 Žilina, živnostenské oprávnenie č.OŽP-I/2009/07979-3 vydané OÚ v Žiline; č.živ.reg. 580-43556

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie" = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu
Buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: obchod@tomshardware.sk

 

 

YzA4ZTQ0Nm